Regulamin

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez English Coaching Beata Mrotek z siedzibą w Pruszkowie (05-802) przy ul. Zamiejskiej 7, zarejestrowaną w bazie w CEIDG pod numerem NIP 6311261119, REGON 146435443 zwane dalej „BT EC”.

Zakres usług
1. BT EC oferuje usługi z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych, w postaci tłumaczeń zwykłych i przysięgłych.
2. Za stronę rozliczeniową tłumaczeń zwykłych uznaje się 1500 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 0,25 strony.
3. Za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego uznaje się 1125 znaków ze spacjami, w zaokrągleniu wzwyż do 1 strony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131).
4. BT EC oferuje 3 tryby realizacji zlecenia: Tryb Zwykły – w ramach, którego tłumaczone jest do 5 stron rozliczeniowych dziennie. Tryb Ekspres – w ramach którego tłumaczone jest od 5 do 8 stron rozliczeniowych dziennie. Tryb Superekspres – w ramach którego tłumaczone jest więcej niż 8 stron rozliczeniowych dziennie.
5. Wszystkie zlecenia przyjęte i zrealizowane w tym samym dniu standardowo realizowane są w Trybie Superekspres.
6. Realizacja zlecenia nie obejmuje przygotowania przetłumaczonego tekstu do rozpowszechniana, w szczególności korekty językowej oraz redakcji wykonanego tłumaczenia.
7. Za dodatkową opłatą, ustalaną indywidualnie ze Zleceniodawcą, BT EC może przeprowadzić korektę językową tłumaczenia wykonaną przez native speakera z danego języka.

Procedura składania zleceń
1. BT EC przyjmuje zlecenia składane osobiście, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@englishcoaching.pl lub telefonicznie 22 122 88 33 w godzinach 9.00 – 17.00.
2. Zleceniodawca obowiązany jest przedstawić szczegółowo w zleceniu wszelkie wymagania dotyczące tłumaczenia (w szczególności oczekiwania dotyczące obróbki graficznej tekstu, przygotowania do druku, formatowania). Zgłoszenie przez Zleceniodawcę dodatkowych oczekiwań w trakcie realizacji zlecenia może spowodować przesunięcie terminu realizacji zlecenia oraz zmianę wysokości wynagrodzenia.
3. Po otrzymaniu zlecenia BT EC dokonuje bezpłatnej wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów oraz uzgadnia ze Zleceniodawcą zasady i terminy realizacji zlecenia.
4. Wycena tłumaczeń zwykłych dokonywana jest na podstawie tekstu źródłowego, jeżeli jest on sporządzony w formacie Microsoft Word. W przypadku dokumentów
sporządzonych w formacie nieedytowalnym (np. PDF, JPG) oraz tłumaczeń
przysięgłych podawana jest stawka za stronę tekstu przetłumaczonego (ze względu
na brak możliwości dokładnego policzenia liczby znaków przed dokonaniem
tłumaczenia). Powyższa procedura zgodna jest z ogólnie przyjętymi zasadami na
rynku tłumaczeń, a w przypadku tłumaczeń przysięgłych z Rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia za czynności
tłumacza przysięgłego (Dz.U. 2005, Nr 15, poz. 131), gdzie ostateczna cena usługi
wyznaczana jest na podstawie tekstu przetłumaczonego.
5. Warunkiem przystąpienia przez BT EC do realizacji zlecenia jest jego potwierdzenie
przez Zleceniodawcę (pocztą elektroniczną lub – w przypadku zamówień składanych
osobiście – poprzez złożenie podpisu na formularzu zlecenia). Brak potwierdzenia
zlecenia zwalnia BT EC z obowiązku jego realizacji.

Płatność
1. Za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, w wysokości ustalonej na
podstawie wyceny tłumaczenia dostarczonych dokumentów.
2. Wynagrodzenie jest płatne przez Zleceniodawcę na podstawie wystawionej przez BT
EC faktury.
3. Dla zleceń płatnych z góry, po uprzednim przesłaniu faktury proforma, BT EC
przystępuje do wykonania zlecenia z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania
płatności.
4. BT EC ma prawo dochodzić zapłaty należności oraz naliczać ustawowe odsetki od
zaległych należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poufność
1. BT EC zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych
przez Zleceniodawcę przy realizacji zlecenia.
2. Wszystkie dokumenty i materiały przekazywane przez Zleceniodawcę oraz treść
spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są
udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem materiałów powszechnie dostępnych
(np. publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.).
3. Na życzenie Zleceniodawcy BT EC może sporządzić odrębny dokument zawierający
zobowiązanie do zachowania poufności.
Odstąpienie od zlecenia
W przypadku, gdy Zleceniodawca zrezygnuje z realizacji zlecenia już w trakcie jego
realizacji, jest on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę faktycznie
wykonaną do momentu rezygnacji z realizacji zlecenia oraz do zwrotu wszelkich
innych kosztów poniesionych przez BT EC w związku z realizacją zlecenia, jednak nie
mniej niż 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację tego zlecenia.

Reklamacje
1. BT EC dokonuje tłumaczeń zgodnie ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju usług,
zapewniając profesjonalną, specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrę tłumaczy.
2. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy wykonane
tłumaczenie nie spełnia standardów wymaganych dla tego typu usługi. W takim
przypadku Zleceniodawca może w terminie 14 dni od dnia odbioru tłumaczenia
złożyć w Biurze Tłumaczeń (osobiście lub pisemnie – listem poleconym przesłanym na
adres: English Coaching, ul. Zamiejska 7, 05-802 Pruszków) reklamację, w której w
sposób szczegółowy określi niezgodność wykonanego tłumaczenia z przyjętymi
standardami. BT EC w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji pisemnie
ustosunkuje się do niej i prześle odpowiedź na adres Zleceniodawcy wskazany w
reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uwzględniona, Zleceniodawca ma
prawo żądać obniżenia wynagrodzenia za realizację zlecenia bądź wyznaczyć
dodatkowy termin do jego poprawienia, odpowiedni do zakresu koniecznych zmian.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania w reklamacji wykonanego tłumaczenia
merytorycznych i językowych błędów. Błędem merytorycznym jest błąd leksykalny
lub pominięcie w tłumaczeniu części tekstu źródłowego. Błędem językowym jest błąd
gramatyczny w tłumaczeniu. Reklamacja nie może być oparta jedynie na
subiektywnym odczuciu Zleceniodawcy co do rzekomo nieprawidłowego
tłumaczenia.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. BT EC nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych do tłumaczenia tekstów.
2. BT EC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze zlecenia wykonania
tłumaczenia dokumentu przez osobę nieuprawnioną do posiadania tekstu
źródłowego.
3. BT EC nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zlecenia wynikającą z
siły wyższej lub innych niezależnych od niego przyczyn, w szczególności awarii
technicznych łączy internetowych lub telefonicznych, przerw w dostawie prądu,
opóźnień dostarczenia tłumaczeń spowodowanych przez firmy kurierskie, lub
uszkodzeń/zniszczeń tych dokumentów w drodze do Zleceniodawcy.

Postanowienia końcowe
1. BT EC i Zleceniodawca będą starali się rozwiązać wszelkie spory wynikłe z realizacji
zleceń w sposób polubowny.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.